人教版二年级语文下册第一单元练习题

巡山小妖精
684次浏览
2020年05月26日 22:55
最佳经验
本文由作者推荐
人教版小学二年级语文下册第一单元测试题


人教版二年级语文下册第一单元练习题
一、看拼音写词语复习(一)
tuō diào jiě dòng xiǎo xī mián bèi tàn tīng
yáo dòng tián yě duǒ shǎn wèi lái zhuī gǎn
shāng diàn gān kū shāo fàn guāng róng cài huā
róng xìng zhù sù sǔn yá shān gāng shì jiè
hōng míng jiào hǎn hū huàn kū róng hū hǎn
二、成语积累:
描写春天景色的:()
三、 按原文填空
1.春天来了!春天来了! 我们几个孩子,()掉棉袄,()出家门,()向田野,去()
春天。春天像个 ()(),() 。我们仔细地找啊,找啊。
()从地下探出头来,那是春天的() 吧?
早开的()一朵两朵,那是春天的()吧?
树木吐出点点(),那是春天的()吧?
() 的 () 丁丁冬冬,那是春天的()吧?
春天来了!我们()了她,我们() 了她,我们()了她,我们()了她。她在柳枝上(),
在风筝()上摇啊摇;她在喜鹊、杜鹃嘴里 (),在桃花、杏花枝头() ......
2、笋芽儿终于钻出了地面。她睁开眼睛一看,啊,多么明亮、多么美丽的世界呀桃花() ,
柳树 () ,小燕子唧唧喳喳地() …… 春雨姑娘 ()着她,()着她。太阳公公()
着她,()着她。
四、我会连,你能吗?
小草 丁丁咚咚 那是春天的眉毛
野花 吐出嫩芽 那是春天的眼睛
树木 开出一两朵 那是春天的音符
小溪 探出头来 那是春天的琴声
五、照样子写句子
小草从地下探出头来,那是春天的眉毛吧?
(),那是()吧?
六、默写《古诗两首》

人教版语文第四册看拼音写词复习 (二)
姓名:________ 等级:______
bǎo dǎo

zhǎn xiǎn jiàn zào qīng shā huán rào
yǐn yuē jié shěng mào shèng shèng lì qiū jì
tíng liú shěng shì xìng zǐ mào mì mì fēng
mì tiáo tián mì shān pō dā qǐ zhāi xià
dīng zh

e tú dīng shuǐ gōu gōu tōng néng gòu
lóng chuán ēn qíng cháng shòu shòu xīng bǎi shù


pō shuǐ
huó pō tè bié jìng aì jìng lǐ
xiān hóng shān jiǎo jiǎo yìn huān dù fèng huáng
huā sù

gōu huà shěng fǔ dān dú gù gōng
dǎ bàn

duó qǔ xióng zhuàng wěi dà qióng fù
dā jī mù chī gè gòu dēng guāng shǎn shuò
tài yáng gāo zhào qún shān huán rào
fēng gāung xiù lì shù mù mào shèng xīn huāng yì luàn
hú shuǐ bì lǜ dēng huǒ huī huáng diǎn diǎn dēng guāng
yǐn yǐn yuē yuē míng shèng gǔ jì guāng cǎi duó mù
yī nián yī dù wǔ guāng shí sè rè qíng hào kè
xiào róng mǎn miàn xióng wěi zhuàng lì yín guāng shǎn shǎn
huá dēng gāo zhāo jīn bì huī huáng guāng cǎi duó mù
xuàn lì duō cǎi huàn rán yī xīn chuān liú bù xī
wū hēi fā liàng xú xú zhāng kāi bù huāng bù máng
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (三)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
lìng wài zhì xiàng wèn tí màn huà làng màn
qíng lǎng hhhhǒng piàn hē shuǐ qí guài xiǎo dāo
qiú zhù qǐngqiú réng rán réng jiǜ shǐ yòng
fāng biàn yīng gāi chē piào yīng xióng zhěng qí
zhèng shì gōng shì ér qiě dān guì yí shù
míng xiǎn xiǎn de hū rán sī dài qí gān
zhǎ yǎn bō tāo chén liè chén jiù zhuǎn dòng
wū yún mǎn tiān xié fēng xì yǔ
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (四)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
wú shān dōng wú bāo hán chuāng hù lú huǒ
shān lǐng míng jiào miè jué jué duì jué jù
yān huā bó chuán tíng bó liú shuǐ chuí liǔ
liǔ yá hú luàn dī chuí chén zhòng qì yā
táo pǎo yuè guò zhèn yǔ cǎi hóng chán míng
zhī zhū xiàng cè yán shí bǎo bèi pā xià
yìn xiàng jiǎo yìn lù dì dì zhì zhì liàng
hòu shí hǎi dǐ zhōng shí zhōng chéng xiàng dǎo
dǎo yóu jī xuě xī shǎo pèng dào huāng zhāng
tè bié fēn bié bié chù zhǐ huī shǒu zhǐ
zhǐ dǎo zhǐ shǐ fāng xiàng dì fāng
hēi chén chén yī zhǎn dēng hòu hòu dē


zhǐ nán zhēn huǒ shù yín huā páo gēn wèn dǐ
mái tóu kǔ gàn yíng miàn pū lái
qiān fāng bǎi jì yuè lái yuè liàng
yuè lái yuè
xiǎng zhōng hòu lǎo shí
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (五)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
dāi zhù shāng liàng shāng yiè mǒ diào yōng jǐ
gǒng qiáo jué dìng jiān jué jià qián gòu mái
pī píng zhǐ jiào bào gào pō li pò suì
pò huài dǎ suì jì xù lián xù jiāo ào
shōu shi guāng huá xīn fèng huǒ bàn biàn tiáo
shì qíng hài pà qīng sōng wēi xiào līng zhe
shuǐ tǒng līng tǒng tíng zhǐ tíng yè cōng míng
g
ē bo huàng dàng piāo dàng shāng chǎng jǐmǎn
chén diàn diàn míng lǐ chéng xìn tuán jié yǒu ài
zǒu zǒu tíng tíng yāo shuān bèi tòng
mù bù zhuǎn qīng chén sī piàn kè qīng bǐ xì miáo
jué miào zhī zuò lián lián gǒng shǒu dāi ruò mù jī
fēng hé rì lì jiāo yáng sì huǒ yè shēn rén jìng
xīn xīn xiāng yìn gāo gāo dī dī shēn shēn qiǎn qiǎn
cháng cháng duǎn duǎn cū cū xì xì
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (六)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
nǎo jīn líng lóng jīng yà tán tiān pài rén
yǐn lù liè chē mì fēng qiāo mén fù jìn
wǎng cháng diū shī jiāo jí bái fèi bā wàng
zǒng suàn cóng cǐ shù zhuāng féi dà huī sè
tǎo yàn dàn ké qī fù chìbǎng bīng lěng
tiān é qī piàn xiǎo gǒu lóu tī kěn dìng
chǒu xiǎo yā shǒu zhū dài tù luàn zāo zāo

bā de yī shēng dú shū bǎi biàn qí yì zì xiàn
jīn pí lì jìn zhuǎn lái zhuǎn qù
zì yán zì yǔ bá miáo zhù zhǎng
yòu féi yòu zhuàng tóng xīn xié lì
zhòng zhì chéng chéng wàn zhòng yì xīn
zhàn wú bù shèng rén wài yǒu rén
tiān wài yǒu tiān bó cǎi zhòng cháng duō duō yì shàn
tān xiǎo shī dà qīng zhòng dào zhì xiǎo tí dà zuò
qín xué hào wèn hào xué bù juàn
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (七)
班级:______ 姓名:________ 等级:________


xiǎo gǒu lóu tī kěn dìng nǎo jīng líng long
jīng yà tán tiān pài rén yǐn lù lìe chē
mì fēng qiāo mén fù jìn wǎng cháng dīu shī
jiāo jí bái fèi bā wàng zǒng suàn cóng cǐ
shù zhuāng féi dà huī sè tǎo yàn dàn ké
qī fù tiān é chì bǎng bīng lěng qī piàn
pā dē yī xià chǒu xiǎo yā luàn zāo zā
shǒu zhū dài tù jīn pí lì jìn
zhuǎn lái zhuǎn qù zì yán zì yǔ bá miáo zhù zhǎng
yòu féi yòu zhuàng tong xīn xíe lì zhòng zhì chéng chéng
wàn zhòng yī xīn zhàn wú bù shèng rén wài yǒu rén
tiān wài yǒu tiān bó cǎi zhòng cháng duō duō yì shàn
tān xiǎo shī dà qīng zhòng dào zhì xiǎo tí dà zuò
qín xué hào wèn hào xué bù juàn
dú shū bǎi biàn qí yì zì xiàn
人教版语文第四册看拼音写词复习 (八)
班级:______ 姓名:________ 等级:________
zhēn zhū zhēn ài dòu zhēn zuān yán jǜ lǐ
wú shù shuì jiào yóu dēng tuán jié yán rè
jiǎn chá chì zé kuān jiǎng miè wáng nài xīn
shí ròu mí yǔ chuǎn rǎn rén lèi yán hán
yán gé sháo zi yù shí zǔ zhī
běi dǒu xīng nài bù zhù shǔ bù shèng shǔ

人教版语文第四册看拼音写句复习
班级:______ 姓名:________ 等级:________
1、 léi yǔ guò hòu , cǎi hóng xiǎn xiàn chū lái le , hǎo

xiàng yí zuò qī sè de gǒng qiáo .
2、
léi fēng shū shu mào zhe dà yǔ , mài zhe jiān nán
de bù zi , bēi zhe dà niáng , zǒu zài ní nìng de

xiāng jiān xiǎo dào shàng .

3、
xióng wěi de tiān ān mén chéng lóu zuò luò zài
běi jīng chéng zhōng yāng , dào le yè wǎn , dēng guāng
bǎ tā dǎ bàn de jīn bì huī huáng .
4、
xiǎo dǎo sì zhōu qún shān huán rào , shān shàng shù
mù mào mì , xiān huā shèng kāi , wù chǎn fēng fù .
5、
rè qíng de wéi wú ěr zú lǎo xiāng zhǔn huì náchū hā mì guā , zhāi xià tián mì mì de
pú tao zhāo dài lái kè .

6、
mǎn tiān de xīng xīng hǎo xiàng wú shù de zhēn
zhū luò zài bì yù pán lǐ , běi dǒu xīng xiàng
bǎ jù dà de sháo zi guà zài tiān biān .
7、 yīn wéi liè níng kěn dòng nǎo jīn , suǒ yǐ néng
zài mì fēng de zhǐ yǐn xià zhǎo dào shān
lù fù jìn de yǎng fēng rén .
8、
rì zi yī tiān tiān guò qù , ràng dà jiā tǎo

yàn de chǒu xiǎo yā zhōng yú biàn chéng le tiān é ,

shān dòng qǐ měi lì de chì bǎng .
9、
jīng guò jiǎn chá , zuò yè běn shàng cuò wù bǎi

chū , gē ge zé guài dì di zuò zuò yè bù zǐ xì .
10、
xué xiào de lóu tī shàng yǒu suì bō li , bù

zhī shì shuí dǎ pò de ?

11、hū rán , tiān kōng zhōng wū yún mì bù , kuáng fēng
dà zuò , zhuǎn yǎn jiān , xié mì de yǔ sī
luò xià lái le .
12、chūn tiān dào le , xiǎo xī jiě dòng le , huā ér tàn
chū nǎo dài , sǔn yá er tuō qù wài yī ,
hái zi men huān hū zhe bēn xiàng dà zì rán .
13、shēn yè , sì zhōu yí piàn chén jìng , dòng wù yuán
de lǎo hǔ yuè guò tiě sī wǎng wài táo le .

14、kǒng lóng miè jué shì yīn wéi yán hán , hái yǒu
yì zhǒng shuō fǎ shì yīn wéi chuán rǎn bìng .


人教版二年级语文下册第一单元练习题
一、看拼音写词语复习(一)
tuō diào jiě dòng xiǎo xī mián bèi tàn tīng
yáo dòng tián yě duǒ shǎn wèi lái zhuī gǎn
shāng diàn gān kū shāo fàn guāng róng cài huā
róng xìng zhù sù sǔn yá shān gāng shì jiè
hōng míng jiào hǎn hū huàn kū róng hū hǎn
二、成语积累:
描写春天景色的:()
三、 按原文填空
1.春天来了!春天来了! 我们几个孩子,()掉棉袄,()出家门,()向田野,去()
春天。春天像个 ()(),() 。我们仔细地找啊,找啊。
()从地下探出头来,那是春天的() 吧?
早开的()一朵两朵,那是春天的()吧?
树木吐出点点(),那是春天的()吧?
() 的 () 丁丁冬冬,那是春天的()吧?
春天来了!我们()了她,我们() 了她,我们()了她,我们()了她。她在柳枝上(),
在风筝()上摇啊摇;她在喜鹊、杜鹃嘴里 (),在桃花、杏花枝头() ......
2、笋芽儿终于钻出了地面。她睁开眼睛一看,啊,多么明亮、多么美丽的世界呀桃花() ,
柳树 () ,小燕子唧唧喳喳地() …… 春雨姑娘 ()着她,()着她。太阳公公()
着她,()着她。
四、我会连,你能吗?
小草 丁丁咚咚 那是春天的眉毛
野花 吐出嫩芽 那是春天的眼睛
树木 开出一两朵 那是春天的音符
小溪 探出头来 那是春天的琴声
五、照样子写句子
小草从地下探出头来,那是春天的眉毛吧?
(),那是()吧?
六、默写《古诗两首》

人教版语文第四册看拼音写词复习 (二)
姓名:________ 等级:______
bǎo dǎo

zhǎn xiǎn jiàn zào qīng shā huán rào
yǐn yuē jié shěng mào shèng shèng lì qiū jì
tíng liú shěng shì xìng zǐ mào mì mì fēng
mì tiáo tián mì shān pō dā qǐ zhāi xià
dīng zh

e tú dīng shuǐ gōu gōu tōng néng gòu
lóng chuán ēn qíng cháng shòu shòu xīng bǎi shù


pō shuǐ
huó pō tè bié jìng aì jìng lǐ
xiān hóng shān jiǎo jiǎo yìn huān dù fèng huáng
huā sù

gōu huà shěng fǔ dān dú gù gōng
dǎ bàn

duó qǔ xióng zhuàng wěi dà qióng fù
dā jī mù chī gè gòu dēng guāng shǎn shuò
tài yáng gāo zhào qún shān huán rào
fēng gāung xiù lì shù mù mào shèng xīn huāng yì luàn
hú shuǐ bì lǜ dēng huǒ huī huáng diǎn diǎn dēng guāng
yǐn yǐn yuē yuē míng shèng gǔ jì guāng cǎi duó mù
yī nián yī dù wǔ guāng shí sè rè qíng hào kè
xiào róng mǎn miàn xióng wěi zhuàng lì yín guāng shǎn shǎn
huá dēng gāo zhāo jīn bì huī huáng guāng cǎi duó mù
xuàn lì duō cǎi huàn rán yī xīn chuān liú bù xī
wū hēi fā liàng xú xú zhāng kāi bù huāng bù máng
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (三)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
lìng wài zhì xiàng wèn tí màn huà làng màn
qíng lǎng hhhhǒng piàn hē shuǐ qí guài xiǎo dāo
qiú zhù qǐngqiú réng rán réng jiǜ shǐ yòng
fāng biàn yīng gāi chē piào yīng xióng zhěng qí
zhèng shì gōng shì ér qiě dān guì yí shù
míng xiǎn xiǎn de hū rán sī dài qí gān
zhǎ yǎn bō tāo chén liè chén jiù zhuǎn dòng
wū yún mǎn tiān xié fēng xì yǔ
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (四)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
wú shān dōng wú bāo hán chuāng hù lú huǒ
shān lǐng míng jiào miè jué jué duì jué jù
yān huā bó chuán tíng bó liú shuǐ chuí liǔ
liǔ yá hú luàn dī chuí chén zhòng qì yā
táo pǎo yuè guò zhèn yǔ cǎi hóng chán míng
zhī zhū xiàng cè yán shí bǎo bèi pā xià
yìn xiàng jiǎo yìn lù dì dì zhì zhì liàng
hòu shí hǎi dǐ zhōng shí zhōng chéng xiàng dǎo
dǎo yóu jī xuě xī shǎo pèng dào huāng zhāng
tè bié fēn bié bié chù zhǐ huī shǒu zhǐ
zhǐ dǎo zhǐ shǐ fāng xiàng dì fāng
hēi chén chén yī zhǎn dēng hòu hòu dē


zhǐ nán zhēn huǒ shù yín huā páo gēn wèn dǐ
mái tóu kǔ gàn yíng miàn pū lái
qiān fāng bǎi jì yuè lái yuè liàng
yuè lái yuè
xiǎng zhōng hòu lǎo shí
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (五)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
dāi zhù shāng liàng shāng yiè mǒ diào yōng jǐ
gǒng qiáo jué dìng jiān jué jià qián gòu mái
pī píng zhǐ jiào bào gào pō li pò suì
pò huài dǎ suì jì xù lián xù jiāo ào
shōu shi guāng huá xīn fèng huǒ bàn biàn tiáo
shì qíng hài pà qīng sōng wēi xiào līng zhe
shuǐ tǒng līng tǒng tíng zhǐ tíng yè cōng míng
g
ē bo huàng dàng piāo dàng shāng chǎng jǐmǎn
chén diàn diàn míng lǐ chéng xìn tuán jié yǒu ài
zǒu zǒu tíng tíng yāo shuān bèi tòng
mù bù zhuǎn qīng chén sī piàn kè qīng bǐ xì miáo
jué miào zhī zuò lián lián gǒng shǒu dāi ruò mù jī
fēng hé rì lì jiāo yáng sì huǒ yè shēn rén jìng
xīn xīn xiāng yìn gāo gāo dī dī shēn shēn qiǎn qiǎn
cháng cháng duǎn duǎn cū cū xì xì
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (六)
班级:______ 姓名:________ 等级:______
nǎo jīn líng lóng jīng yà tán tiān pài rén
yǐn lù liè chē mì fēng qiāo mén fù jìn
wǎng cháng diū shī jiāo jí bái fèi bā wàng
zǒng suàn cóng cǐ shù zhuāng féi dà huī sè
tǎo yàn dàn ké qī fù chìbǎng bīng lěng
tiān é qī piàn xiǎo gǒu lóu tī kěn dìng
chǒu xiǎo yā shǒu zhū dài tù luàn zāo zāo

bā de yī shēng dú shū bǎi biàn qí yì zì xiàn
jīn pí lì jìn zhuǎn lái zhuǎn qù
zì yán zì yǔ bá miáo zhù zhǎng
yòu féi yòu zhuàng tóng xīn xié lì
zhòng zhì chéng chéng wàn zhòng yì xīn
zhàn wú bù shèng rén wài yǒu rén
tiān wài yǒu tiān bó cǎi zhòng cháng duō duō yì shàn
tān xiǎo shī dà qīng zhòng dào zhì xiǎo tí dà zuò
qín xué hào wèn hào xué bù juàn
人教版语文第四册看拼音写词写句复习 (七)
班级:______ 姓名:________ 等级:________


xiǎo gǒu lóu tī kěn dìng nǎo jīng líng long
jīng yà tán tiān pài rén yǐn lù lìe chē
mì fēng qiāo mén fù jìn wǎng cháng dīu shī
jiāo jí bái fèi bā wàng zǒng suàn cóng cǐ
shù zhuāng féi dà huī sè tǎo yàn dàn ké
qī fù tiān é chì bǎng bīng lěng qī piàn
pā dē yī xià chǒu xiǎo yā luàn zāo zā
shǒu zhū dài tù jīn pí lì jìn
zhuǎn lái zhuǎn qù zì yán zì yǔ bá miáo zhù zhǎng
yòu féi yòu zhuàng tong xīn xíe lì zhòng zhì chéng chéng
wàn zhòng yī xīn zhàn wú bù shèng rén wài yǒu rén
tiān wài yǒu tiān bó cǎi zhòng cháng duō duō yì shàn
tān xiǎo shī dà qīng zhòng dào zhì xiǎo tí dà zuò
qín xué hào wèn hào xué bù juàn
dú shū bǎi biàn qí yì zì xiàn
人教版语文第四册看拼音写词复习 (八)
班级:______ 姓名:________ 等级:________
zhēn zhū zhēn ài dòu zhēn zuān yán jǜ lǐ
wú shù shuì jiào yóu dēng tuán jié yán rè
jiǎn chá chì zé kuān jiǎng miè wáng nài xīn
shí ròu mí yǔ chuǎn rǎn rén lèi yán hán
yán gé sháo zi yù shí zǔ zhī
běi dǒu xīng nài bù zhù shǔ bù shèng shǔ

人教版语文第四册看拼音写句复习
班级:______ 姓名:________ 等级:________
1、 léi yǔ guò hòu , cǎi hóng xiǎn xiàn chū lái le , hǎo

xiàng yí zuò qī sè de gǒng qiáo .
2、
léi fēng shū shu mào zhe dà yǔ , mài zhe jiān nán
de bù zi , bēi zhe dà niáng , zǒu zài ní nìng de

xiāng jiān xiǎo dào shàng .

3、
xióng wěi de tiān ān mén chéng lóu zuò luò zài
běi jīng chéng zhōng yāng , dào le yè wǎn , dēng guāng
bǎ tā dǎ bàn de jīn bì huī huáng .
4、
xiǎo dǎo sì zhōu qún shān huán rào , shān shàng shù
mù mào mì , xiān huā shèng kāi , wù chǎn fēng fù .
5、
rè qíng de wéi wú ěr zú lǎo xiāng zhǔn huì náchū hā mì guā , zhāi xià tián mì mì de
pú tao zhāo dài lái kè .

6、
mǎn tiān de xīng xīng hǎo xiàng wú shù de zhēn
zhū luò zài bì yù pán lǐ , běi dǒu xīng xiàng
bǎ jù dà de sháo zi guà zài tiān biān .
7、 yīn wéi liè níng kěn dòng nǎo jīn , suǒ yǐ néng
zài mì fēng de zhǐ yǐn xià zhǎo dào shān
lù fù jìn de yǎng fēng rén .
8、
rì zi yī tiān tiān guò qù , ràng dà jiā tǎo

yàn de chǒu xiǎo yā zhōng yú biàn chéng le tiān é ,

shān dòng qǐ měi lì de chì bǎng .
9、
jīng guò jiǎn chá , zuò yè běn shàng cuò wù bǎi

chū , gē ge zé guài dì di zuò zuò yè bù zǐ xì .
10、
xué xiào de lóu tī shàng yǒu suì bō li , bù

zhī shì shuí dǎ pò de ?

11、hū rán , tiān kōng zhōng wū yún mì bù , kuáng fēng
dà zuò , zhuǎn yǎn jiān , xié mì de yǔ sī
luò xià lái le .
12、chūn tiān dào le , xiǎo xī jiě dòng le , huā ér tàn
chū nǎo dài , sǔn yá er tuō qù wài yī ,
hái zi men huān hū zhe bēn xiàng dà zì rán .
13、shēn yè , sì zhōu yí piàn chén jìng , dòng wù yuán
de lǎo hǔ yuè guò tiě sī wǎng wài táo le .

14、kǒng lóng miè jué shì yīn wéi yán hán , hái yǒu
yì zhǒng shuō fǎ shì yīn wéi chuán rǎn bìng .

人教版小学二年级语文下册第一单元测试题